Спечели истински перли

* Изображенията на наградите са илюстратитивни!

Регистрирай касов бон!

Купи продукти на минимална обща стойност 1 лв. в периода 01.06.2021 - 15.07.2021 г.

Запази и регистрирай номера на касовия бон тук или с SMS на номер 1882

Участвай в тегленето за 1 от 1000 комплекта перлени колиета с обеци

Регистрирай се!

Въведи номера на касовия бон и твоя мобилен телефонен номер:

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

ПОТВЪРДИ

OK

Как да участвам?

* Изображенията на наградите са илюстратитивни!

Купи продукти на минимална обща стойност 1 лв. в периода 01.06.2021 - 15.07.2021 г.

Запази и регистрирай номера на касовия бон тук или с SMS на номер 1882

Участвай в тегленето за 1 от 1000 комплекта перлени колиета с обеци

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Награди

* Изображенията на наградите са илюстратитивни!

1000 КОЛИЕТА с ОБЕЦИ

Участвай в тегленето за 1 от 1000 комплекта перлени колиета с обеци.

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „ТЕО“

01.06.202 1 г. – 15 .07.2021 г.

1. Организатор

1.1. Кампанията на „TEO“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „Мейт Адвъртайзинг” ЕООД, с ЕИК 203999626, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.teo-promo.bg Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се считат запознати с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.teo-promo.bg Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

1.5. Промоционалната игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговските марки на Организатора – „ТЕО“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 ч. на 01.06.2021 г. и продължава до 23:59 ч. на 15.07.2021 г.

2.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра не могат да участват лица, работещи за Организатора, Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти с търговска марка „Teo“, а именно:

- твърди сапуни Teo Milk rich, Тео Bouquet, Teo Super Maxi

- течни сапуни Teo Milk rich, Teo Ultra Hygiene

- шампоани Teo Nature и Teo Beauty

- шампоани Teo Expert

- антибактериални гелове Teo

*За информация на потребителите, търговската марка „Teo Bebe“ е различна от търговска марка „Teo“. Продуктите с търговската марка „Teo Bebe“ НЕ участват в настоящата Игра.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи продукт/и с търговска марка „ТЕО“ на обща стойност минимум 1.00 лв. с ДДС;

Стъпка 2 : Да регистрира номера на касовия бон или фактурата за извършената покупка чрез SMS на кратък номер 1882 или безплатно, на интернет страницата на Играта - www.teo-promo.bg

При регистрация чрез SMS , участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в Играта. Стойността на един SMS към кратък номер 1882 е 0,30 лева с ДДС за абонати на А1 и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор.

При регистрация на интернет страницата на Играта, участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта) Важно! – Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт - „TEO“, както и да е изпълнено изискването за минимална стойност на покупката от 1 (един) лев с ДДС! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект в страната!;

в) да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***), ще бъде публикуван на www.teo-promo.bg

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3. Регистрираните касови бонове, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

5.4. Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите предвидени в Играта са:

1 (един) от общо 1000 (хиляда) броя комплекта перлено бижу, като всеки комплект съдържа чифт обеци и огърлица.

За информация на участниците:

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали и в рекламен телевизионен клип, са с илюстративен характер.

Пазарната стойност на наградата е съобразена със законовите изисквания за стойност на наградата, а именно - не надвишава с повече от 100 пъти стойността на предлаганата покупка и не надвишава повече от 15 минимални работни заплати за страната.

Наградата, посочена в т. 6.1 е на единична стойност под 100 лв. и съгласно българското законодателство не следва да бъде облагана на данък.

6.2. Теглене на печелившите:

6.2.1 . Печелившите в Играта се определят чрез специално разработен от Изпълнителя за нуждите на Играта софтуер. В произволно определен момент, на случаен принцип, софтуерът избира регистрирал се участник за печеливш. По този начин, в рамките на периода на Играта, софтуерът определя печеливши до изчерпване на наградите. Веднага след регистрацията си за участие, участниците разбират дали печелят. Спечелилите ще бъдат уведомени на момента, със съобщение на екрана, на устройството, което ползват за извършване на регистрацията и с SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

6.2.2. Един участник има право да спечели само една награда в периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта ще се счита за невалиден.

6.2.3. Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „ТЕО“ e, може да бъде регистриран само веднъж и само с една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Допускат се до участие само касови бонове, които са издадени в периода на Играта - от 00:00 ч. на 01.06.2021 г. и продължава до 23:59 ч. на 15.07.2021 г..

6.2.4. Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат известени чрез съобщение на екрана на устройството, което ползват и чрез SMS на посочения при регистрация мобилен номер. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: трите имена, точен адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

6.2.5 . Когато за печеливш бъде изтеглен участник, който е направил своята регистрация в Играта чрез SMS, то същият ще бъдат известен чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от него при регистрацията. В SMS съобщението ще се съдържа линк към контактна форма. В срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, печелившият ще трябва да попълни контактната форма, като посочи: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. В контактната форма също така печелившият трябва да потвърди (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и да потвърди, че е съгласен, като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), да бъде публикуван на www.teo-promo.bg. В случай, че някой от изтеглените за печеливши не попълни контактната форма в посочения срок, то той губи правото си да получи спечелената награда.

6.2.6. Освен печелившите участници, във всяко теглене софтуерът избира и определя по 3 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т.6.2.4, съответно т. 6.2.5, в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да предаде на куриера печелившия касов бон или да му представи дигиталния касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.6.2.4 или в т. 6.2.5 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

6.2.7. Не се допуска замяната на спечелена предметна награда за паричната ѝ равностойност, нито други замени.

6.2.8. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.teo-promo.bg, в съответното меню „Печеливши“. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). Обявяването се извършва автоматично и веднага след определянето на даден участник за печеливш.

6.2.9. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т.6.2.4 или т. 6.2.5 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.2.10. Наградите се получават само от лицето, изтеглено като печеливш или от упълномощено от него лице. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.teo-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

7.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Играта. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на изпратени SMS-и.

7.4. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.5. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.7 . Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Промоционална игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

7.8. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.9. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за грешки, свързани със забавени доставки или недоставяне на награди, причинени от неправилно посочване или грешки в посочения от участника в Играта адрес, на който е била изпратена наградата. Не се носи отговорност и при промяна на адреса на участника или промяна в други данни, които правят невъзможно изпращането на наградата до него, както и за невъзможността да се получи или неполучаването на наградата от участника поради друга причина у него. В тези случаи печелившият участник губи правото си да получи наградата.

7.10 . Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

7.11. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.12. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Играта

8.1 . Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.teo-promo.bg , с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в Игра се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай, че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***) ще бъде публикуван на www.teo-promo.bg , в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

9.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

9.4. Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.teo-promo.bg

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

Печеливши

Списък на спечелилите комплект перлено колие с обеци.

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!